ความสำคัญในการออกแบบและติดตั้งบ่อพักสำหรับที่อยู่อาศัย

September 29, 2017

การวางแผนและติดตั้งบ่อพักน้ำที่ใช้แล้วทิ้งในที่เหมาะสม

ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องมีระบบน้ำที่ดี เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตามในภายหลัง จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการใช้ระบบน้ำต่างๆอย่างดี และต้องวางแผนการระบายน้ำส่วนที่ใช้แล้วทิ้งไปในที่เหมาะสม เพราะหากเกิดปัญหาน้ำที่ไม่มีระบบการระบายน้ำทิ้งที่ดี เช่น เวลาฝนตกน้ำจะขังตามถนนหนทาง หากน้ำนั้นขังเป็นเวลานานก็จะเกิดการเน่าเสีย

 

 ท่อระบายน้ำ

 

การติดตั้งบ่อพักไว้ใต้ดินร่วมกับท่อระบายน้ำ

บ่อพัก มีคุณสมบัติในการดักเศษขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสียจากอาคารและพื้นที่โดยรอบก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ มักติดตั้งไว้ใต้ดินร่วมกับท่อระบายน้ำที่ฝังอยู่รอบบ้านหรือแนวริมรั้ว โดยสามารถเปิดปิดได้เพื่อทำความสะอาด หรือนำเศษขยะและสิ่งอุดตันต่างๆที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำออกไปทิ้ง

 

 บ่อพัก

 

การติดตั้งบ่อพักอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบันน้ำเสียตามอาคารบ้านเรือนจะต้องมีการบำบัดก่อนระบายสู่สาธารณะ เพราะการระบายน้ำนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในส่วนของระบบระบายน้ำเสีย ซึ่งควรได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน หากเราติดตั้งบ่อพักเอาไว้หลังน้ำลดแล้วจะสามารถตักและล้างเศษดินโคลนออกไปจากท่อได้โดยง่าย

 

 ระบายน้ำด้วยบ่อพัก

 

การออกแบบบ่อพักที่ดี และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การออกแบบติดตั้งบ่อพักและท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำที่เกิดจากซะล้างต่างๆไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม เพราะการติดตั้งบ่อพักและท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง คือ การติดตั้งระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและสัมพันธ์กัน ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบที่ดี และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม

 

 บ่อพักระบายน้ำ

 

การเลือกใช้บ่อพักให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ

การติดตั้งบ่อพักส่วนใหญ่จะเป็นแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม มีฝาปิด โดยตำแหน่งการติดตั้งบ่อพักนิยมการตั้งบ่อห่างๆกัน ระยะไม่เกิน 6 – 8 เมตร เพื่อที่จะได้ทำความสะอาดได้ง่าย และเป็นช่วงที่พอดีกับความยาวของตัวท่อ ซึ่งขนาดท่อจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานของแต่ละบ้านที่ปล่อยน้ำทิ้งออกมา และการวางบ่อพักก็สำคัญ จะต้องวางท่อให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสำหรับการไหลของน้ำทิ้ง

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ : บ่อพัก ท่อระบายน้ำ เสาเอ็น
Site : http://www.buathaipipe.com/