มาเรียนรู้และทำความรู้จักกับพลังงานสะอาดที่เรียกว่า พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

March 28, 2019

เรารู้กันดีอยู่ว่า “พลังงานแสงอาทิตย์” นั้นเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมด ที่เรามีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ความต้องการของมนุษย์สูงขึ้นในด้านการใช้พลังงาน จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และต้นกำเนิด

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทำความร้อน หรือทำความเย็น และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อมลพิษให้กับโลก เป็นพลังงานที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่าง ๆ เช่น เป็นต้นกำเนิดของพลังงานน้ำ เป็นต้นกำเนิดของพลังงานเคมีในอาหาร เป็นต้นกำเนิดของพลังงานลม และเป็นต้นกำเนิดของพลังงานคลื่น

 

พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น และถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีการปล่อยก๊าซหรือมลพิษใดๆ ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากพลังงานที่ได้มาจากถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาตินั่นเอง

 

เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์

1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) จัดเป็นระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า

2. เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) เป็นระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่าย

3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) จัดเป็นระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าอื่นๆ

พลังงานแสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell)

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง เมื่อมีแสงอาทิตย์มาตกกระทบบนแผงโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งหมดจะผลิตกระแสไฟ้ฟ้าตรง ผ่านระบบควบคุมเข้าอินเวอร์เตอร์ จากนั้นระบบอินเวอร์เตอร์จะทำการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

 

อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Module) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt)

2. เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่

3. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ

4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ

5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection) ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวนำทำให้ความต่างศักย์สูง

 

ทำไมต้องติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งได้บนพื้นที่ว่างอย่างบนหลังคาบ้าน บนหลังคาอาคารต่างๆ และบนพื้นดิน ซึ่งมีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรง ทนทาน โดยต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอื่นใดมาบดบังแสงอาทิตย์

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องไฟฟ้าซึ่งมักจะเห็นได้ตามโรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ และธุรกิจการบริการต่างๆ ที่มีพื้นที่หลังคาใหญ่พอก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติโดยตรง และยังเป็นทางเลือกด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

Solar Rooftop Thailand 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา : WHA Utilities & Power Public Company Limited.

ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานอย่างครบวงจร
ผลิตภัณฑ์ : Renewable Energy, Solar Rooftop, Water Recycle, Utilities and Power
Site : http://www.wha-up.com/